Natura 2000

Brekovský hradný vrch.

Brekovský hradný vrch sa dostal medzi navrhované územia európskeho významu s identifikačným kódom SKUEV0231. Nachádza sa v katastrálnom území okresu Humenné a obce Brekov. Výmera tejto lokality je 26,72 ha Bol navrhnutý stupeň ochrany 2 na parcelách 670/1-časť, 705/1-časť, 707 Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka. Dostal sa medzi sústavu chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000 . Správca územia : CHKO Východné Karpaty Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, fuzáč veľký, bystruška potočná, spriadač kostihojový, netopier veľkouchý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier ostrouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
 
Foto    
 


Mapa územia Brekovský hradný vrch


Rohác velký (Lucanus cervus)


Modlivka zelená (Mantis religiosa)